Khisamutdinova N. V.

Natalia Vladimirovna Khisamutdinova
Vladivostok State University Economics and Service
natalya.khisamutdinova@vvsu.ru

© Studies in the History of Science and Technology: Quarterly scientific journal of the Russian Academy of Sciences (2015)
ISSN 0205-9606. Индекс 70143